Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Οραματιζόμαστε ένα σχολείο ζωντανό: Ένα ανοιχτό σύστημα αποτελούμενο από παιδιά και ενήλικες, περιβάλλον και κοινότητα. Ένα σχολείο ικανό να μεταβολίζει, να προσαρμόζεται, να ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα, να αναπαράγεται και να εξελίσσεται.
Αντιμετωπίζουμε την μάθηση, όχι ως το αποτέλεσμα στρατηγικών και πρακτικών διδασκαλίας, αλλά ως την εγγενή ανάγκη του ατόμου να οικοδομήσει νόημα για όσα συμβαίνουν γύρω του. Για το λόγο αυτό, προσεγγίζουμε το παιδαγωγικό έργο μέσω ενός προγράμματος βασισμένου στην δράση, που αναδύεται φυσικά, στα πλαίσια των αλληλεπιδράσεων των παιδιών με το περιβάλλον τους, με τους ενήλικες, και μεταξύ τους. Αποβάλλουμε την παραδοσιακή νοοτροπία του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου, της προκαθορισμένης μάθησης, και της οριοθετημένης δράσης. Σκοπός μας, η αυτο-ανάπτυξη παιδιών και ενηλίκων, με την έννοια της αυτογνωσίας, της αυτορρύθμισης και της ικανότητας ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων, στα πλαίσια μιας υγιούς συνύπαρξης. 


Η Καθημερινότητα

Screenasdshot_2

© Copyright 2022 ATAXIA SCHOOL- All Rights Reserved